Standarder for Kompetansemappen

EPC-standarder for mappearbeidet skal brukes i henhold til Europeisk kompetansemappe.
I tillegg gjelder følgende standarder:

 1. Kompetansevurdering er frivillig og individuelt.
 2. Elevenes aktiviteter som vurderingen skal baseres på og være hentet fra mappedokumentasjon som eleven selv velger. Valget skal være representativt for elevens prestasjoner, og han eller hun skal begrunne valget.
 3. Elevene står fritt til å utforske og bruke individuelle sett av kompetanser og kompetansekriterier. Eleven skal gjøre klart hva deres forståelse av kompetansesettet de valgte er, og muligens forklare årsakene til sine valg. Det kan være nyttig å referere til "Europeiske nøkkelkompetanser for livslang læring" (jfr. fotnote nedenfor) eller annen kompetanseevaluering nett: [6]
 4. Elevenes kompetansevurderinger følger fem grunnleggende trinn:
  • Trinn 1: Utvalg: Elevene velger de handlingene, oppgaver eller aktiviteter fra sin mappe som de anser relevante og fruktbare for en kompetansevurdering.
  • Trinn 2: Beskrivelse: Elevene beskriver nøye og i detalj alt som er nødvendig for å skape et levende bilde av den aktuelle aktiviteten som finnes i mappen.
  • Trinn 3: Vurdering: Elevene analyser beskrivelsen av aktiviteten ved å liste alle vesentlige trinn og aktiviteter som måtte gjennomføres for å utføre den aktuelle aktiviteten. Disse aktivitetene analyseres med hensyn til spor av, indikasjoner og bevis på tidligere ervervet kunnskap, ferdigheter og holdninger.
  • Trinn 4: Konklusjon: Elevene konkluderer med hvilke kompetanser som ble hentet fra den aktuelle aktiviteten som ble valgt og beskrevet i trinn 3.
  • Trinn 5: Evaluering: Eleven bedømmer i hvilken grad kompetansen ble utviklet, tar i bruk individuelt definerte eller standardiserte kompetanseevalueringer gitt i dette dokumentet og forklarer de konklusjoner og de vurderinger som ble gjort.
 5. Veilederens evaluering, eller en tredjepersons, må utelukkende være basert på elevvurderingen, og kun anvende vedtatte kriterier som skal være klart beskrevet i mappen.
 6. Det europeiske kompetansemappen er skrevet og redigert av eleven, som også avgjør om en annen sensors tilbakemelding skal inkluderes.


Standarder for mappebaserte kompetansesertifikater

Kompetansesertifikater må overholde de ovennevnte standarder for kompetansemappene. De må være underskrevet av elev og veileder og signert og stemplet av en skolerepresentant. Veileder kan bare signere sertifikatet dersom han eller hun konkluderer med at elevvurderingen gir et rimelig bilde av elevens kompetanse. Signatur og stempel av skolens representant er betinget av om det er i samsvar med EPC standarder.

“The portfolio-jungle is an exciting place for learner and teacher survival training – and a perfect place to play hide and seek as well.”

(T. Koch)