Standarder for Det europeiske mappesertifikat

Et europeisk mappesertifikat bekrefter at en gitt mappe med arbeid møter EPC-standarder og gir en oversikt over mappeinnhold og vurdering. Sertifikatet utstedes av skolen og sertifiserer formelle og uformelle mappearbeid av eleven.

Et europeisk mappesertifikat må være i samsvar med følgende standarder:

STANDARDER FORKLARENDE BEMERKNINGER
1. Rammeverket for pedagogiske oppgaver er fastsatt av skolen, den er beskrevet av skolen, lærer eller veileder, herunder
 • om prosjektet var obligatorisk eller frivillig
 • at det legges særlig vekt på om prosjektets innhold, metoder og pedagogiske mål, inkludert informasjon om relevante kunnskaper, ferdigheter, holdninger og kompetanse som kan være ervervet i løpet av prosjektet.
Skolene gir en beskrivelse av de skoledefinerte rammene. Dette kan være så mangt da elevene setter sine egne rammer. Det kan være en meget detaljert beskrivelse fra skolen som kan inkludere pedagogiske mål – eller ikke.
2. Eleven gir en prosjektbeskrivelse og inkluderer (i den grad han eller hun er i stand til det):
 • Navn og tema for prosjektet
 • Hvor, når og hvor lenge den fant sted
 • Elevens mål med vekt på årsakene til elevens bestemte valg.
 • Elevens ambisjoner og forventninger med hensyn til tilegnelse av kunnskap, kompetanse, holdninger og kompetanse.
Selv i tilfelle hvor skolen gir detaljerte rammeverk og beskrivelser gitt under 1., vil enkelte elever alltid følge en individuell læringsbiografi, som vil bli berørt av ambisjoner og forventninger, synspunkter, interesseområder osv. Prosjektbeskrivelsen skal understreke hva som faktisk skjedde innenfor den individuelle læringsbiografi.
3. Eleven egenvurdering inkluderer
 • Tilbakeblikk/ gjennomgang: Hva planla jeg, hva som faktisk skjedde?
 • Refleksjon: Analyse av innledende forventninger, planer og handlinger, fortrinnsvis med ulike synspunkter.
Her legges det vekt på en gjennomgang av læringsprosessen selv, noe som fører til en refleksjon over aktiviteten til eleven.
4. Eleven gir en vurdering i den grad at han eller hun er i stand til det. Spesifikt betyr dette at elever som forlater skolen etter 3. vg. oppmuntres til å gi en egenvurdering. Det må innarbeides tidligere tilbakemeldinger fra andre lærere, prosjektledere etc., som eleven kan være enige eller uenige i. I alle tilfeller vil hver person som vurderer lage en uttalelse som kan synliggjøre en enkel overenskomst, man kan legge til kommentarer, kan være en evaluering i seg selv eller en kombinasjon av de ovennevnte. Den andre som vurderer må sikre tilstedeværelsen av en fullstendig evaluering.

Evalueringen omfatter

 • en beskrivelse av bevis på hva evalueringen baserer seg på
 • kriteriene for bedømmelsen
 • en beskrivelse av observerte ferdigheter
 • en beskrivelse av kompetanse så langt eleven samtykker og deltar i prosessen.
 • elevens bedømmelse med konklusjoner om konsekvenser for framtidige aktiviteter.
Evalueringen bør reflektere kvaliteten på elevens aktiviteter og prestasjoner. Den bør være så pålitelig, sammenlignbar og gjennomsiktige som mulig. Evalueringsprosessen omfatter muntlige og skriftlige tilbakemeldinger med sikte på et levende og flerdimensjonalt bilde - som kan oppnås ved triangulering.
5. Formelle aspekter:
 • elevens fulle navn, dato og sted for fødselen, klasse
 • Navnet på skolen Skoleår og dato
 • Elevens/elevens signatur under vurderingen
 • Andre sensorers signatur (lærer el. veileder) under vurderingen
 • Skolens stempel og skolerepresentants signatur, som bare signerer hvis alle de ovennevnte standarder er oppfylt.
Læreren eller veileder sikrer en korrekt utfylling av sertifikatet med hensyn til alle karakteristika og signerer evalueringen. Den er også undertegnet av en offisiell skolerepresentant som verifiserer dokumentets formelle aspekter

The general aim of the EPC project and the Comenius EPC Partnership in particular was to develop a pedagogical tool.