Mapa evropskih portfolio certifikatov


Click image to see folder
Mapa evropskih portfolio certifikatov (EPC)[1] je zbirka dokumentov o formalnem, neformalnem in življenjskem izobraževanju[2], ki upošteva znanje, veščine, odnose in kompetence [3]. Razdeljena je na tri dele:

1 | del: Zaključna spričevala, ki so jih izdali šola ali organi podeljevanja (diplome, zaključna poročila itd.). V mapi so shranjeni na levi strani.

2 | del: Dokumenti o učnih rezultatih, vključno s portofolio dokumenti, port-folio nagradami in portfolio certifikati. Njihova izbira je prepuščena dijaku. Shranjeni so v sredini mape.

3 | del: Povzetek izobraževalnih načel šole (v desnem zavihku mape).

Mapo EPC se izda kot zaključni portfolio s certifikati dijakom, ki so uspešno zaključili delo na vsaj enem ocenjenem portfoliu ali portfolio certfikatu in ki so prejeli veljavno diplomo, ustrezno najmanj 2. stopnji po EQF [4] . Tudi če niso prejeli diplome, se lahko dijakom še vedno izda mapa po standardih EPC , če so starejši od 14 let. V takem primeru izobraževalnim ustanovam zelo priporočamo, da mapi priložijo nasvet o nadaljevanju poklicne poti za dijaka.

Na portfoliu temelječa ocena razkriva kompetence, motivira dijake s poudarjanjem njihovih pozitivnih lastnosti in jih spodbuja k razmisleku o sebi in čim večji podjetnosti [5], kar vse krepi individualno komponento vseživljenjskega učenja.


Cilj projekta evropskih portofolio certifikatov je prenoviti izobraževanje z vpeljavo oziroma okrepitvijo portfolio pristopa, tako da se dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja omogoči svoje dosežke povzeti v osebni mapi s portfolii. Zaželjeno je, da dijaki šol, ki sodelujejo v projektu, učne cilje poskušajo doseči v skladu z razvojem lastnih interesov, bodisi z delom na temi, ki jo predlaga učitelj, bodisi z izbiro teme po lastni iniciativi. Učitelj lahko učencem pri učnem procesu pomaga z dialogom, v katerem se medsebojno oplajajo poprej pridobljena znanja in nova odkritja ter tako ustvarjajo bogate in ustvarjalne rezultate. Delo z evropskimi portfolio certifikati lahko dijakom pomaga ponovno vzbuditi voljo do učenja, saj omogoča bolj individualne pristope k sledenju učnim načrtom, ki v polni meri zaposlijo dijakovo vedoželjnost.

Ustvarjanje lastnega portfolia gre z roko v roki s samorefleksijo in samoocenjevanjem. Ko je dokončan, lahko portfolio povzamemo s portfolio certifikatom, ki služi kot priročno poročilo o pomembnih vidikih dijakovega razvoja. Certifikat skupaj s portfoliom razkriva sposobnosti dijaka, da pregleda, premisli in oceni svoje izobraževanje. Poleg tega portfolio pomeni družbeno priznanje znotraj in zunaj šolske ustanove in pomaga graditi osebne kompetence in samozavest dijaka.

Veliko dijakov bo mapo z evropskim portfolio certifikatom shranilo in jo uporabljalo kot dokaz o izobrazbi pri nadaljevanju izobraževalne ali poklicne poti. Najobsežnejši, osrednji del mape je namenjen hranjenju portfoliev in portfolio certifikatov po dijakovi lastni izbiri. Zaključna šolska spričevala so pregledno shranjena na levi strani mape, s temeljnim pregledom izobraževalne poti, ki so jo prehodili, na desni, kar dijakom omogoča, da se z njo predstavijo potencialnim delodajalcem oziroma izobraževalnim ustanovam, ki tako dobijo informacije o določenih kompetencah, razvitih tekom njihovega odraščanja.

Delo s portfolii je praktična metoda spodbujanja motivacije, razmišljanja in ustvarjalnosti pri mladih. Projekt EPC je osnovan na tem spoznanju. V rokah iskrenih pedagogov bo lahko v dijakih zanetil živo iskro iz katere bo zrasel nepogasljiv ogenj – ogenj, ki jih bo utrdil od znotraj in jim dal moč, da se v čedalje bolj kompleksnem svetu udejanijo kot pozitivni posamezniki. Ne glede na to, ali ste učitelj, dijak, starš ali zaposlen v šolski upravi, vas pozivamo, da se tudi na vaši šoli pridružite globalnemu gibanju za izboljšanje izobraževalnih procesov.


Razviti ta pedagoški način, je bil glavni namen EPC projekta