Složka Certifikátu - evropského portfolia (EPC)


Click image to see folder
Složka Certifikátu - evropského portfolia (EPC) [1] je dokumentací formálního vzdělávání, neformálního vzdělávání a informálního [2] učení a popisuje znalosti, schopnosti, postoje a kompetence [3].
Složka Certifikátu - evropského portfolia je rozdělena do tří částí, které obsahují:
1 | Závěrečné školní vysvědčení a osvědčení udělená státními nebo soukromými hodnotitelskými institucemi (uložené na levé straně),

2 | Dokumenty o vy´sledcích vzdělávání a učení vybrané studentem, včetně portfoliových dokumentů a certifikátů portfolia (uložené ve střední části) a

3 | Tento přehled vzdělávacích principů školy (uložený na pravé straně).

Složka Certifikátu - evropského portfolia je vydávána jako školní výstup studentům, kteří dokončili alespoň jeden hodnocený projekt portfolia nebo certifikát portfolia a kteří získali akreditovaný diplom v rámci EQF [4] – Evropského kvalifikačního rámce na úrovni 2 nebo vyšší (v ČR výuční list nebo maturitní vysvědčení, pozn. překladatele). Bez takovéhoto diplomu může být složka, jež splňuje standardy EPC (EPC) také vydána, pokud je studentovi alespoň 15 let. V tomto případě je vydávající škole důrazně doporučováno, aby do složky vložila profesní kompetenční profil pro daného studenta.

Hodnocení projektu portfolia poukazuje na kompetence a motivuje studenta tím, že zviditelňuje jeho silné stránky, podporuje jeho sebereflexi a podnikavost [5] a tak posiluje individuální dimenzi celoživotního vzdělávání.


Projekt Certifikátu–evropského portfolia si klade za cíl inovovat vzdělávání započetím nebo zintenzivněním práce na portfoliích tak, aby studenti, kteří ukončují středoškolské vzdělávání, měli možnost dokumentovat svou práci prostřednictvím složky portfolia. Studenti ve školách participujících na projektu jsou podněcováni, aby sledovali cíle svého učení v souladu se svými osobními zájmy, ať už tím, že se hlouběji zabývají předmětem vyučovaným ve škole nebo tím, že si vyberou téma své práce z vlastní iniciativy. Učitel provází studenty procesem učení prostřednictvím dialogu, v němž se dříve vytvořené poznání a nově formované poznání mísí tak, aby přinesly bohatý tvůrčí vy´sledek. Práce s Certifikátem - evropsky´m portfoliem může pomoci znovu zažehnout zájem studentů o učení vycházející ze školního vzdělávacího programu tím, že umožňuje více individualizovaný přístup postavený na zájmech studenta.

Práce na vytváření projektu portfolia jde ruku v ruce se sebereflexí a evaluací. Po ukončení může být tento projekt sumarizován do podoby certifikátu, který je vhodnou formou pro vytvoření přehledu nejdůležitějších aspektů rozvoje vzdělávaného. Certifikát, spolu s vlastním projektem portfolia, ukazuje vnitřní předpoklady vzdělávaného vytvořit přehled svého učebního procesu, reflektovat jej a zhodnotit. Kromě toho prezentace projektu portfolia přináší sociální uznání jak ve školním prostředí, tak i mimo něj a pomáhá budovat osobnostní kompetence a sebejistotu.

Mnozí studenti budou chtít použít Složku Certifikátu - evropského portfolia ke shromáždění dokumentace, ukazující jejich postup procesem vzdělávání, a užít jej při vstupu na další vzdělávací instituce či do zaměstnání. Střední část složky dává studentům možnost shromáždit výsledky projektů portfolia a certifikáty dle vlastního výběru. Na pravé straně složky je místo pro oficiální školní výstupy, na levé pak přehled principů vzdělávacího přístupu, kterým žák prošel. Složka EPC může být proto prezentována potenciálním zaměstnavatelům nebo vzdělávacím institucím, tedy všem, kteří mají zájem o hlubší poznání kompetencí, jež naši žáci projevili ve svém životě.

Práce na portfoliu je praktickou metodou, která podporuje motivaci, schopnosti myšlení a tvůrčí jednání u mladých lidí. Projekt EPC je postaven na těchto předpokladech. V rukou vzdělavatelů, jimž leží na srdci zdravý vývoj žáků, umožňuje tato metoda roznítit ve studentech vnitřní oheň – oheň, který posiluje mladého člověka a dává mu sílu aktivně vstoupit do stále složitějšího světa jako pozitivní individualita. Podporujeme snahu všech učitelů, studentů, rodičů i administrativních pracovníků zapojit školy do světového úsilí o povznesení vzdělávání na vyšší úroveň.


Obecným cílem projektu EPC a Partnerů projektu Comenius EPC bylo zejména vytvořit pedagogický nástroj