Hva er en mappe (porfolio)?

Noen prinsipielle bemerkninger:

 • Begrepet ”mappe (portfolio)” kan vise til et fysisk dokument eller en dokumentmappe så vel som en metode eller til og   med et ideal.
 • Begrepet mappe er vanskelig å forstå – særlig for de som ikke arbeider med mappevurdering; da mappe kan bety både prosess og produkt, vei og mål, verktøy og verktøykasse, metode og prinsipp.
 • Begrepet mappe kan gjøre seg gjeldende i både utdannings – og yrkesmessig sammenheng
 • Mappe har å gjøre med forskning og bevis og evaluering
 • En mappe fokuserer oppmerksomheten i to retninger:
  a. På personen som fremstiller den (folder/portfolio/mappe)
  b. På personen som mappen blir presentert for


Noen ordforklaringer:

Mappe-folder | Enhver folder som inneholder en ”… hensiktsmessig samling av elev/student arbeid som viser elevens/studentens bestrebelser, utvikling og oppnåelse innen ett eller flere områder (ss. Seksjon A – definisjon av Mappe).

Mappe | Hvis arkene og innholdet av mappefolderen er innbundet/ samlet, blir en slik samling referert til som ”mappe”. Når eleven henviser til ”Min mappe”, menes vanligvis at det dreier seg om en slik bundet, boklignende utgave av mappedokumentasjon.

Mappe-dokument | Ethvert dokument en elev velger ut til å være med i sin mappe-folder. (Mappe).

Mappe- sertifikat | Et autorisert dokument som sertifiserer en elevs oppnåelse i sitt mappearbeid.

Mappe- sertifikat- folder | En folder som spesielt inneholder mappe-sertifikater.

Mappe-standarder | Enhver standard som definerer grunnleggende krav for alle deler av mappearbeid og således gir grunnleggende kvalifikasjons-rammer for mappearbeidet.

Mappe-kriterier | Enhver standardbasert liste av kriterier, som inkluderer student/elev-deltagelse i utviklingen og fastsettingen - dette gir en reell kvalitetssikring .

Mappe-metode | En metode for å dokumentere og fastsette en elevs læreprosess og / eller Læringsutbytte basert på mappe-prinsipper (s.seksjon B)

Mappe-dokumentasjon | Enhver hensiktsmessig samling som dokumenterer en elevs læringsprosess og / eller læringsutbytte.

Mappe-presentasjon | En elev gir en muntlig presentasjon av sin mappe-dokumentasjon eller sitt mappe-arbeid.

Mappe-eksaminasjon | Enhver eksaminasjon som bruker mappe-dokumentasjon som underlag og bevis på en elevs måloppnåelse; en mappe-eksaminasjon består vanligvis av tre trinn:

 • Eleven produserer en mappe, som skal bedømmes, vurderes og kommenteres (og evt. poengsettes) av en lærer eller en representant for en bestemt eksaminasjons- myndighet på grunnlag av kriterier for mappe-presentasjon.

 • Eleven gir en muntlig fremstilling av sitt mappearbeid med vekt på noen emner valgt ut ham selv; denne mappe-presentasjonen bedømmes, vurderes og kommenteres (og kanskje poengsettes) av en lærer eller en representant for en bestemt eksaminasjons- myndighet på grunnlag av kriterier for mappe-presentasjon.

 • Eleven svarer på spørsmål fra en eksaminasjons-komité eller fra et publikum relatert til den presenterte mappen. Denne ”disputasjonen” blir også bedømt på grunnlag av ”mappe-disputasjons-kriterier”.

Merk | I denne form for eksaminasjon som utnytter mappeprinsipper, trer fordelene ved en forandring i de tradisjonelle evalueringsstrukturer tydelig frem.

Mappe-evaluering | Enhver evaluering basert på mappe-arbeid; det kan være å: Evaluere en elevs bestemte mappe-dokumentasjon (mappe) for eksaminasjon eller kvalifikasjonsformål, eller å : Evaluere prosesser og produkter som gjør bruk av mappe-metoder.

Mappe-anvendelse | Enhver anvendelse som gjør bruk av mappe-sertifikater eller-foldere.

Mappe-bedømmelse | bedømmelsen av en elevs læringsprosess og utbytte på grunnlag av ethvert mappe-arbeid eller dokumentasjon.

Mappe-oppgave | Enhver oppgave som gjør seg bruk av mappe-metoder

Mappe-prosjekt | Ethvert prosjekt som er utformet for å muligjøre mappe-anvendelse.

Mappe-arbeid | Alt arbeid forbundet med det å skape en mappe, mappe-folder eller - dokumentasjon, for eksempel planlegge, organisere, designe, introdusere, presentere, bedømme, evaluere, anvende, promotere, demonstrere og dokumentere enhver undervisnings- eller læreprosess og utbytte ved bruk av mappe-metoder.

Mappe-vits | Enhver vits som latterliggjør mappe.

Vits-mappe | En hensiktsmessig samling av vitser utvalgt i forbindelse med et gitt tema, emne eller oppgave. Eller | En mappe som er så dårlig utført at en bare kan si | ”Dette må være en spøk!”


A. Definisjon:

”En mappe er en hensiktsmessig samling av elevarbeider som fremstiller elevens bestrebelser, utvikling og oppnåelse i et eller flere områder. Samlingen må inkludere og vise elevens deltagelse i utvelgelsen av innhold, kriterier for utvelgelsen, kriterier for bedømmelsen og bevis på elevens selvrefleksjon.” ((1) Paulson et a. ”Hva gjør en mappe til en mappe?” i Educational Leadership 48 /1991, nummer 5, sidene 60-63)


B. Typisk for mappe er de følgende beskrivende elementer:

a.  Valg:

Eleven velger individuelt:

 1. tema for et bestemt forsknings arbeid
 2. metoder og prosedyrer som skal brukes
 3. hvilke (dokumentasjoner) som skal legges i samlingen og
 4. hva som velges fra samlingen til å være en del av mappen
 5. struktur og utforming av mappedokumentasjonen og presentasjonen.


b. Dokumentasjon:

Elevens dokumentasjon

 1. blir vanligvis skrevet på papir (fremdeles)
 2. kan bli skrevet på CD eller DVD eller som et digitalt dokument
 3. skal inkludere bilder og/ eller andre visuelle elementer
 4. vil inkludere bilder av håndlagede arbeider
 5. skal føye seg etter estetiske kvalitetskriterier som gjelder for alle mapper. Kriterielisten blir satt opp av elever og lærere


c. Bedømmelse og selvbedømmelse:

Elevens bedømmelse inkluderer

 1. Tilbakeblikk: Hva var planlagt, hva skjedde med planen, og under hvilke omstendigheter ble den endret? Hva ble oppnådd?
 2. Refleksjon: Analyse av planer og handlinger fra forskjellige synspunkter: Hva gjorde jeg? Hvordan gjorde jeg det? Med hvem? Hvorfor? Hva lærte jeg? Hvordan lærte jeg? Hvilke egenskaper kan jeg fremdeles lære eller forbedre?
 3. Evaluering: I tillegg til tilbakeblikk og refleksjon, skal eleven inkludere i sin mappe både en kvalitetsanalyse av det planlagte arbeid og det oppnådde resultat i forhold til innsats, utvikling og tidsplanlegging: Hva er utbyttet av selve prosjektet? Var mine mål og metoder realistiske? Forandret jeg på dem gjennom prosjektet? Hvilke bevis på læringsresultater viser prosjektet når det gjelder kunnskap, ferdigheter/ evner og holdninger, samt kompetanse?


d. Evaluering:

I tillegg til elevens egen bedømmelse, inneholder mappen

 1. bekreftelse av lærers tilbakemelding (feedback) og bedømmelse, utvalgt av eleven selv.
 2. jevnaldrendes tilbakemelding eller annen ekstern bedømmelse, som valgt av eleven selv.
 3. en ekstern evaluering som gjør bruk av karakterer eller andre liknende indikatorer, hvis valgt av eleven, eller ved krav fra utdanningsmyndighet.


e. Deltagelse:

Eleven må være involvert

 1. utviklingen og bestemmelsen av kriterier for obligatoriske og valgfrie deler av mappen
 2. i utviklingen og bestemmelsen av kvalitetskriterier for mappearbeidet
 3. i tilbakeblikksprosesser, både med jevnaldrende, lærere og andre
 4. i den muntlige mappepresentasjonsprosessen
 5. i tilbakemeldingsprosessen på den endelige vurderingen


f. Presentasjon:

Eleven skal muntlig presentere sin mappe i

 1. klassen
 2. på et møte i videregående
 3. et lærermøte
 4. en månedlig arbeidsutstilling
 5. en kunstutstilling
 6. en presentasjon ved avslutningen av semesteret
 7. en festlig tilstelning på skolen


g. Vurdering:

Eleven kan velge å forbedre seg når det gjelder

 1. innhold
 2. metode
 3. rammer
 4. presentasjon
 5. læringsutbytte


C. Eksempler på mappetyper

(fra et utvalg av over 30 typer), satt opp ut fra ulike formål.

a. For et bestemt mål:

 1. Presentasjons-mappe (for eksempel forestilling/oppføring/konsert etc)
 2. Dokumentasjons-mappe
 3. Utstillings-mappe (showcase)
 4. Vurderings-mappe
 5. Profesjonell utviklings-mappe


b. For en spesifikk kvalifikasjon:

 1. Språk-mappe
 2. Kompetanse-mappe


c. For en utvalgt tidsperiode gjennom et lengre utdanningsløp:

 1. opptaks/ opphørs-mappe iht. forutsetninger/ oppnåelse før/etter en bestemt tidsperiode


d. For et spesielt lære/undervisningsmiljø:

 1. Prosjekt-mappe
 2. Hovedfags-mappe
 3. Arbeidserfarings-mappe
 4. Klasse-mappe
 5. Årsoppgave-mappe


e. Til presentasjon for et spesifikt medium:

 1. Elektronisk mappe


f. For et spesifikt tidsrom/ læreperiode:

 1. Oppsamlende (skole)-mappe
 2. Utviklings-mappe
 3. Årlig tilbakeblikks-mappe


D. Mappe-arbeid består prinsipielt av 5 trinn:

a. Innsamling
b. Utvelgelse
c. Refleksjon
d. Presentasjon
e. Vurdering


E. Mappemetoden vektlegger:

 1. læring og undervisning i dialog
 2. utvikler og tar i bruk en vital tilbakemeldingskultur
 3. elevdeltagelse
 4. elevens personlighet
 5. et sterkere fokus på hvordan en elev lærer istedenfor hva som undervises
 6. bestrebelser, forbedringer og oppnåelse istedenfor mangler
 7. formative (plastiske) istedenfor summative bedømmelser
 8. hensynstagen til uformell og ikke formell læring
 9. ervervelse av kompetanse (for eksempel sosiale og personlige kompetanser) som beveger seg utover evner, kunnskap og holdninger
 10. sterkt og felles samarbeid mellom lærere i kollegiet
 11. Paradigmet om livslang læring


F. Mappearbeidet gir fordeler til:

a. eleven som

 1. kan ta inititiativ
 2. kan ta ansvar for seg selv og sine medelever
 3. kan utnytte teamarbeide i økende grad
 4. kan praktisere samarbeid og dialog
 5. lærer hvordan en kan lære effektivt
 6. lærer selvvurdering
 7. kan lære å dokumentere og forevise sine prestasjoner på en ordentlig måte
 8. utnytter muligheten til å integrere uformelle og ikke formelle læringsresultater med sin formelle læreprosess
 9. blir i økende grad oppmerksom på sine evner og kompetanser
 10. vil oppleve større stolthet i sin måloppnåelse

b. læreren som

 1. lærer å se hvordan eleven lærer
 2. kan oppleve sin veiledning i undervisningen ved å komme i nærmere kontakt med elevens bestrebelser, utvikling og måloppnåelse.
 3. kan vurdere elevens læring og forbedringer oftere og mer nøyaktig i dialogbasert prosess.
 4. kan føle glede over elevens økende autensitet
 5. lærer mer om elevens personlighet
 6. har flere muligheter til å hjelpe, oppmuntre og veilede svakere elever
 7. har flere muligheter til å motivere sterke elever
 8. blir gjennom eleven introdusert til nye tema og emner som han/hun enda ikke har dekket i pensum/undervisningen
 9. samarbeider tettere med kollegaer
 10. kan forbedre sin evne til å delta i en åpen dialog


G. Mappearbeidets bivirkninger:

(positive, særlig i kombinasjon med hyppige presentasjoner – årlige/ midt i semesteret/ hvert semester/ hvert kvartal):

a. Fra elevens side:

 1. økende selvsikkerhet
 2. økende bevissthet om andre deltakere i læringen/ medelever/ lærere/ foreldre
 3. større autensitet i presentasjonen av læringsresultater
 4. økende tillitt til lærerens bestrebelser
 5. økende tillitt til læreres og medelevers integritet
 6. bedre bedømmelse av egne styrker og svakheter
 7. større motivasjon til å gå på skole og å lære


b. Fra lærerens side:

 1. større grad av ansvarsfølelse og tilfredsstillelse i sin profesjon
 2. større bevissthet om elevens individuelle utvikling
 3. økende tillitt til elevens bestrebelser
 4. bedre bedømmelsesevne av effektiviteten av egen undervisningsform
 5. bedre samarbeid med sine kolleger
 6. mer verdifullt samarbeid med foreldre
 7. større motivasjon for undervisning i skolen
 8. større grad av fellesskapsfølelse


c. Fra foreldrenes side:

 1. økende tillitt til lærerens evne til å forstå og bedømme eleven riktig
 2. økende tillitt til elevens læringsbestrebelser og måloppnåelse
 3. økende tillitt til skolens evne til å organisere læreprosessen på en effektiv måte
 4. mindre engstelse for at eleven ikke skal klare forventningene
 5. mer tillit til elevens fremtid, også når han ikke klarer å bestå alle prøver og oppgaver
 6. en større sikkerhet for at eleven blir veiledet individuelt og i samsvar med sine behov
 7. større tillitt til at eleven utvikler seg i samsvar med personlige evner, talenter og svakheter
 8. sterkere grad av fellesskapsfølelse


d. Fra skolens side:

 1. Samarbeidet med foreldre blir mer solid
 2. Samarbeid mellom lærere blir sterkere
 3. Administrasjonen kan bli mer effektiv
 4. En sterkere grad av tilstedeværelse i nærmiljøet
 5. Sterkere grad av fellesskapsfølelse


H. Farer ved mappearbeidet:

a. Mappe kan bli misbrukt hvis de ovenstående prinsipper blir neglisjert på grunn av utålmodighet eller uvitenhet eller misforståelser. I dette tilfelle kan lærere gjøre bruk av vanlige lærersentrerte teknikker. men ikke forstå selve ideen bak arbeidet (”en flau mappe/portfolio”).

b. hvis brukt i eksaminasjonssammenheng, kan mapper lede til et krav om og vektlegging på standardisering i motsetning til de forskjellige aspektene ved prinsippet om fritt valg (”standardisert mappe”)

c. mappe/ mappearbeid kan kreve for mye av elevene hvis alle lærere ønsker å ta i bruk arbeidet med dem i alle sammenhenger og hele tiden (”en drepende mappe /overkill portfolio”)

“Portfolios are as varied as the children who create them and as the classrooms in which they are found.“

Paulson et al. 1