En oversikt over pedagogiske prinsipper som skolen er basert på

For å forstå elevens sertifikatmappe som presenteres i den midtre delen, blir mottakeren gitt tilleggsinformasjon om den undervisningssammenheng som sertifikatmappen oppstod i. Med dette som mål vil en brosjyre legges inn i den høyre innsideklaffen av EPC-mappen – det er denne som også gir en oversikt over skolens pedagogiske prinsipper. I tillegg kan en skole også ønske å legge ved uttalelser om sin egen spesielle profil eller den nasjonale organisasjonens eller forbunds profil.

Dersom skolen er en Steinerskole vil vedlegget omfatte følgende uttalelse:

Prinsipperklæring og målsetninger for Steinerpedagogikken i Europa mai 2009 (utdrag)

 • Steinerpedagogikken har som mål å gi praktiske forberedelser for unge til å bli aktive deltakere i samfunnet, som driver kontinuerlig læring, selvoppdagelse og utforsking av verden.
 • Den pedagogiske tilnærmingen er helhetlig, kunstnerisk og kreativ, tverrfaglig og utvidet. [8]
 • Fokuserte områder er tilegnelsen av variert og relevant kompetanse, utvikling av et variert spekter av kompetanse og en meningsfull, positiv læringsdisposisjon.
 • Den pedagogiske etos (moralholdning) er inkluderende og ikke-selektiv, i form av kjønn, nasjonalitet, religiøs eller annen tro, etnisk eller sosial bakgrunn. Skoler og omgivelser arbeider for å tilfredsstille elevenes individuelle evner og styrker, og der ressurser og kontekst tillater det, sørge for barns og unges ekstra opplæringsbehov.
 • Sentrale elementer i den unges utdanning er utviklingen av en rasjonell, logisk tenkning, fremme evner til sosial og emosjonell læring, skape muligheter for et praktisk engasjement i verden og oppmuntre dem til å forme og stille eksistensielle spørsmål.
 • Læreplanens innhold og pedagogiske tilnærming har som som mål å balansere bredden av innhold med detaljert analytisk fokus på tvers av en rekke fag og emner i læreplanen.
 • Kunstnerisk tilnærming til undervisning og læring, og kultivering av en interessert og forskende livsholdning har understøttende virkning i et ungt menneskes liv og utdannelse.
 • Fremmedspråklig opplæring er inkludert fra første året på skolen.
 • Utvikling og bruk av ulike teknologier i samfunnet fremmes innenfor det brede sveip av andre fagfelt, blant annet i natur- og samfunnsfag. Ferdigheter i IKT regnes som en viktig ferdighet for livet og som blir formelt introdusert i og utviklet gjennom ungdomstiden.
 • Naturens verden og vitenskapene blir utforsket gjennom en rekke observasjonsstudier og teoretiske perspektiver.
 • I det videre løp etter ungdomsskolen blir forskjeller i læringsstil, pensum og læringsmåte sentrale aspekter i læringsprosessen og undervisningen. Disse aspektene blir ansporet og beriket gjennom omfattende erfaring, veiledning og studier i sentrale fag, selvstendige prosjekter og mappearbeid, praktisk-yrkesfaglig arbeid og samfunnsrelatert praksis. Gjennom denne prosessen for læring og utvikling, begynner den unge å tilegne seg og utvikle reflekterende dømmekraft, selvbevissthet, personlig ansvar og selvstyrt etisk atferd.

(For den fullstendige "Prinsipperklæring og målsetninger" se nettsiden til European Council for Steiner Waldorf Education: www.ecswe.org)

The general aim of the EPC project and the Comenius EPC Partnership in particular was to develop a pedagogical tool.